شرایط نمایندگی

1- اعطای نمایندگی به صورت انحصاری.

2- امکان عقد قرارداد نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- اولویت با شرکت های ساختمانی و دفاتر طراحی.

4- امکان فعالیت نماینده در چند استان مشروط به اینکه شرکت در آن استان فاقد نماینده باشد.

5- لزوم داشتن دفتر کار مناسب جهت انجام فعالیت های نمایندگی.

6- امکان فعالیت نماینده در سایر کشورها.

سایر شرایط